Parque merendeiro aereo

Parque Merendeiro – foto aereo